Vytvoriť faktúru

COOPEX RENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COOPEX RENT
IČO 35706651
DIČ 2020227154
IČ DPH SK2020227154
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COOPEX RENT
Púchovská 14
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 829 486 €
Zisk 105 658 €
Kontaktné informácie
Email milkova@coopexhold.sk
Phone(s) 0262801231
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,963,695
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,903,603
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,833,990
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 851,677
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,982,313
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,069,613
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,960,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 103,613
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,058,246
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,140
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 10,140
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,979
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,979
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,979
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,039,127
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 899
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,038,228
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,846
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,846
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,963,695
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,492
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 169,290
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 169,290
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -231,469
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 252
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -231,721
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 105,658
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,883,787
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,709,399
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 4,708,823
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 4,708,823
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 576
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,174,388
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 180
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,170,668
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 467
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 84
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,989
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 36,416
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 36,416
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 838,756
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,829,486
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 814,063
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 990,730
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,693
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,322,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 149
D. Služby (účtová skupina 51) 10,591
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,960
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 360
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,198
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 298,197
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 298,197
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 990,730
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 191
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,825
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 506,645
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 803,323
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,525
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20,525
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20,525
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 446,925
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 446,726
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 446,726
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 199
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -426,400
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,245
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -25,413
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,891
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -28,304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 105,658
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015