Vytvoriť faktúru

SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY
IČO 35706660
DIČ 2020264917
IČ DPH SK2020264917
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY
Kremnička 2
97405
Banská Bystrica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 299 276 €
Zisk 1 006 284 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0484162035, 0905544903, 0905688604, 0048
Fax(es) 0484163252
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,273,643
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,762,263
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 707,747
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 194,565
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 244,331
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 139,660
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 187,134
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 93,700
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 -151,643
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,054,516
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,811,730
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 6,057
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 236,729
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,494,100
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 528,749
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 423,559
3. Výrobky (123) - /194/ 73,838
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,352
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,110,405
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6,055,205
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,055,205
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,595,802
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,595,802
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,712
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,416,290
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 259,144
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29,669
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 229,475
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,280
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,280
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,273,643
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,519,274
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 170,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 170,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 42,818
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,194
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 33,194
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 132,776
2. Ostatné fondy (427, 42X) 132,776
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,134,202
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,134,202
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,006,284
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 720,764
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 64,002
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 64,002
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 410,941
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 139,310
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,566
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,744
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,051
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 150,725
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 51,808
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,949
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,098
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 45,821
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,821
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 200,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33,605
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 33,605
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,300,088
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,299,276
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 131,754
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,290,394
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,603,540
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 13,875
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 77,379
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182,334
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,973,489
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 121,456
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,117,399
D. Služby (účtová skupina 51) 772,283
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 780,351
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 559,482
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 12,720
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 187,016
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,133
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,221
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 175,290
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 175,290
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 55
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -41,667
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,101
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,325,787
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,028,425
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 810
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 127
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 127
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 63
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 63
XII. Kurzové zisky (663) 618
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,292
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 1,301
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,269
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,269
O. Kurzové straty (563) 5,679
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19,043
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,299,305
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 293,021
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 293,021
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,006,284
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015