Vytvoriť faktúru

Jungheinrich - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Jungheinrich
IČO 35706678
DIČ 2020227198
IČ DPH SK2020227198
Dátum vzniku 16 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Jungheinrich
Diaľničná cesta 17
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 825 598 €
Zisk 973 267 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249205811, 0249205818
Fax(es) 0249205812
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,760,322
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,354,839
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 55,602
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 55,602
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,299,237
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 839,315
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,535,094
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,894,053
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,821
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 22,554
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 5,400
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,388,703
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,181,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,790
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,165,319
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,179,223
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,156,875
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,577
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,101,298
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,428
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,920
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,371
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,557
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,814
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,780
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,553
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,227
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,760,322
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,616,822
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 497,909
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 497,909
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 51,009
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 51,009
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,094,637
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,094,637
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 973,267
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,086,473
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 117,043
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,561
12. Odložený daňový záväzok (481A) 99,482
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 648,545
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,603,854
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,451,250
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,697,121
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 754,129
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,387,513
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 135,229
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 71,588
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 517,064
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,210
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 487,231
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 85,121
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 402,110
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 229,800
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 57,027
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 49,064
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,963
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,792,917
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,825,598
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,650,534
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,307,205
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 32,681
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 739,451
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95,727
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,523,402
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,516,223
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,204,487
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -68,031
D. Služby (účtová skupina 51) 3,995,223
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,418,191
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,672,337
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 117,045
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 558,915
4. Sociálne náklady (527, 528) 69,894
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 192,013
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,735,735
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,748,261
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -12,526
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 404,141
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 45,779
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79,641
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,302,196
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,342,518
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 117
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 116
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,569
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 99,834
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 52,347
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 47,487
O. Kurzové straty (563) 444
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,291
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103,452
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,198,744
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 225,477
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 272,103
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -46,626
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 973,267
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016