Vytvoriť faktúru

GLAMOUR INTERIORS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GLAMOUR INTERIORS
IČO 35706708
DIČ 2020984680
IČ DPH SK2020984680
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLAMOUR INTERIORS
Panská 2
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 324 263 €
Zisk -43 109 €
Aktíva 489 571 €
Vlastný kapitál -356 392 €
Kontaktné informácie
Email info@glamour-interiors.sk
Phone(s) 0254131341, 0254131353, 0254131354, 0232338333
Mobile phone(s) 0948450484
Fax(es) 0254131341
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,729
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,729
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,729
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,196
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ -9,469
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 82,411
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 963
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,274
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 273,925
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -437,512
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 662
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -401,705
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -43,109
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 711,437
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 838
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 659,781
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 94,835
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,630
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,963
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 558,353
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,204
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 47,600
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 324,263
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 261,040
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 62,208
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,015
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 365,678
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 239,288
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,376
C. Služby (účtová skupina 51) 63,493
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 50,481
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 47
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,889
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 5,719
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,385
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -41,415
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,091
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 44
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 42
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 778
N. Kurzové straty (563) 280
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 498
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -734
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -42,149
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -43,109
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016