Vytvoriť faktúru

ASSA profi - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASSA profi
IČO 35706767
DIČ 2020264983
IČ DPH SK2020264983
Dátum vzniku 17 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASSA profi
Zámocká 26
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 119 363 €
Zisk 603 081 €
Kontaktné informácie
Email assa@nextra.sk
Phone(s) 0245524513, 0245525929, 0245643895, 0245643896, 0254640109, 0905257894
Fax(es) 0245524513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,358,046
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 371,756
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 371,756
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,269
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 250,016
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 86,471
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 971,765
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,696
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,696
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,135
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,135
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,135
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 904,416
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 903,827
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 903,827
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 589
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,518
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 282
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,236
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,525
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,747
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,778
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,358,046
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 883,907
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 109,634
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 109,634
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 851
2. Ostatné fondy (427, 42X) 851
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 163,702
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 163,702
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 603,081
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 474,139
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,151
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,151
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 461,998
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,079
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,079
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 211,125
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,666
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,793
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197,335
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,990
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,990
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,119,375
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,119,363
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,111,299
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,260
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,804
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,332,906
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,999
D. Služby (účtová skupina 51) 998,265
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 126,373
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,313
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,354
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,706
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,275
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 90,625
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 90,625
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,948
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,421
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 786,457
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,050,035
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,119
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,119
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 785,351
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 182,270
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 182,270
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 603,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015