Vytvoriť faktúru

FORCHEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORCHEM
IČO 35707089
DIČ 2020227297
IČ DPH SK2020227297
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORCHEM
Pri Vinohradoch 172
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 180 124 €
Zisk 716 €
Aktíva 555 574 €
Vlastný kapitál 124 605 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421317896075, +421317898600
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 403,143
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 67,680
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,431
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,916
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,346
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,669
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,249
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,249
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 163,593
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 160,340
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 150,598
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,598
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 3,722
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,523
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,497
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,253
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,231
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 171,870
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,560
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 169,310
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 403,143
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,555
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 116,868
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 122,092
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,224
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 716
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 278,588
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 651
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 651
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 277,937
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 98,256
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,256
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,612
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 919
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,150
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 180,124
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 166,669
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,555
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,783
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,640
D. Služby (účtová skupina 51) 25,787
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,673
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,941
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,732
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,516
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 84,310
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 84,310
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,857
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,341
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,242
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 423
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 423
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -423
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 918
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 202
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 202
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 716
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016