Vytvoriť faktúru

PERFECTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERFECTA
IČO 35707119
DIČ 2020249924
IČ DPH SK2020249924
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERFECTA
Košická 37/4226
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 107 638 €
Zisk 18 053 €
Aktíva 106 057 €
Vlastný kapitál 77 582 €
Kontaktné informácie
Email perfectasro@stonline.sk
Phone(s) 0255641374, 0905443360
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 107,558
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,217
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) -154
2. Softvér (013) - /073, 091A/ -154
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,371
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,371
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,341
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,035
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 271
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 764
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,189
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,189
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,189
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,117
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,121
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 107,558
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,445
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 678
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 678
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 59,075
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 59,075
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,053
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,113
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 274
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 274
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,839
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,163
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,163
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,405
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 896
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,670
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,705
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 106,677
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 107,638
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,281
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 105,397
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 960
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,963
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 755
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,449
D. Služby (účtová skupina 51) 19,096
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,224
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,592
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,909
4. Sociálne náklady (527, 528) 723
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,924
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,924
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,515
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,675
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,378
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 25
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,595
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,542
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,542
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,053
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016