Vytvoriť faktúru

SIMATT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIMATT
IČO 35707275
DIČ 2020227341
IČ DPH SK2020227341
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMATT
Plickova 11
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 977 343 €
Zisk 6 292 €
Aktíva 792 499 €
Vlastný kapitál 574 273 €
Kontaktné informácie
Email simatt@simatt.sk
Phone(s) 0244881164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 846,352
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 446,148
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 446,148
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,916
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 378,990
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 47,242
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,714
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 52,273
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 97
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 918
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,258
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,389
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 10,389
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 252,102
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 247,392
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,392
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,461
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,249
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 79,950
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,166
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 78,784
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,490
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,490
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 846,352
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,165
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,501
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,501
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 535,092
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 540,606
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,292
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 286,187
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,106
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 118,701
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 164,798
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 152,747
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,747
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,107
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,003
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,189
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,752
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 582
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 582
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 975,167
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 977,343
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 962,094
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,073
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,176
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 966,353
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 769,839
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,500
D. Služby (účtová skupina 51) 113,545
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,101
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,284
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,454
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,363
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,601
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,293
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,293
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,850
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,624
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,990
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,283
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,701
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,053
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,053
O. Kurzové straty (563) 89
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,559
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,697
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,293
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015