Vytvoriť faktúru

DKFB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DKFB
IČO 35707313
DIČ 2020228067
IČ DPH SK2020228067
Dátum vzniku 23 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DKFB
Údernícka 14/A
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 478 174 €
Zisk -848 879 €
Kontaktné informácie
Email dkfb@zoznam.sk
Phone(s) 0252962993
Mobile phone(s) 0903655560
Fax(es) 0252962993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 551,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,939
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,939
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,987
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ -48
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 521,496
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 444,200
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 417,671
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 417,671
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 10,546
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,583
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,296
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 66,412
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,884
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 551,435
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,814,840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 123,486
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 24,032
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,032
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 -1,895
2. Ostatné fondy (427, 42X) -1,895
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,118,223
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,118,223
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -848,879
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,366,275
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 53,654
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 19,361
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 34,293
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,312,606
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,668
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,668
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,142,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 55,518
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,323
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,034
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 72,863
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,477,155
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,478,174
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,477,155
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,019
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,317,858
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,622
D. Služby (účtová skupina 51) 1,342,231
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 911,320
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 646,993
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 222,089
4. Sociálne náklady (527, 528) 42,238
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,831
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,069
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,069
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,785
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -839,684
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,302
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,336
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 826
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 826
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,510
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,235
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -847,919
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -848,879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707313 DIČ: 2020228067 IČ DPH: SK2020228067
 • Sídlo: DKFB, Údernícka 14/A, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gejza Füsi Znievska 24 Bratislava 851 06 01.11.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gejza Füsi 6 640 € (100%) Znievska 24 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2011Nové sidlo:
   Údernícka 14/A Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Gejza Füsi Znievska 3146/24 Bratislava - Petržalka 851 06
   22.06.2011Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Čechová Poľná cesta 1083/19 Dunajská Streda 929 01
   21.01.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
   04.06.2010Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   03.06.2010Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   14.02.2008Noví spoločníci:
   Ingrid Čechová Poľná cesta 1083/19 Dunajská Streda 929 01
   13.02.2008Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálova 12 Bratislava
   08.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Gejza Füsi Znievska 24 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.11.2007
   07.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   29.10.2001Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   28.10.2001Zrušené sidlo:
   Molecova 2 Bratislava 841 04
   03.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prevádkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby hľadanie majetku zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   18.09.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby: ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavenej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákoníkom ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste ochrana majetku pri preprave ochrana prepravy majetku a osoby ochrana osoby zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní vereného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby vypracúvanie plánu ochrany poradenstvo týkajúce sa činností v prvom až deviatom bode
   prevádkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby hľadanie majetku zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálova 12 Bratislava
   17.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting /mimosúdne vymáhanie pohľadávok/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   reklamná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 1989/15 Bratislava
   09.09.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 1989/15 Bratislava
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   08.12.1997Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   DKFB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Molecova 2 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting /mimosúdne vymáhanie pohľadávok/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08