Vytvoriť faktúru

VERED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VERED
IČO 35707348
DIČ 2020249264
IČ DPH SK2020249264
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VERED
Mlynské nivy 73
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 941 421 €
Zisk 171 248 €
Aktíva 10 056 176 €
Vlastný kapitál 216 677 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258247653
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,729,192
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,352,317
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,352,317
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 485,629
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,606,429
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 204,175
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 56,084
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 359,423
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 47,118
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 47,118
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,568
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,935
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,935
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,633
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 240,737
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,462
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 236,275
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,452
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,106
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 16,346
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,729,192
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 387,925
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 497,910
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 497,910
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,618
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,618
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -347,851
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 599,562
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -947,413
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,248
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,297,660
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 804
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 804
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,393,941
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 399,283
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,283
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 53,172
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,313
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,565
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,325
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,886,283
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,345
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,345
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,888,932
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,638
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 43,607
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 297
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 43,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,945,367
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,941,421
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,935,365
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,056
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,547,739
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 118,527
D. Služby (účtová skupina 51) 622,329
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 115,053
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,528
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,341
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,184
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40,611
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 641,068
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 641,068
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,559
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,592
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 393,682
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,194,509
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,946
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,946
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,946
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184,590
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 173,767
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 173,767
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,823
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -180,644
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 213,038
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,790
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 42,050
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 171,248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707348 DIČ: 2020249264 IČ DPH: SK2020249264
 • Sídlo: VERED, Mlynské nivy 73, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Oz Furth predseda Jašíkova 17 Bratislava 821 03 22.07.2003
  JUDr. Jozef Malý Koceľova 19 Bratislava 821 08 22.07.2003
  Haim Arbiv člen Lovinského 7423/33C Bratislava-Staré Mesto 811 04 11.12.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Haim Arbiv - člen predstavenstva Lovinského 7423/33C Bratislava-Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 11.12.2014
   10.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Neštepný Romanova 8 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.07.2003
   07.11.2003Nové obchodné meno:
   VERED a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Oz Furth - predseda predstavenstva Jašíkova 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.07.2003
   JUDr. Jozef Malý Koceľova 19 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.07.2003
   Peter Neštepný Romanova 8 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.07.2003
   06.11.2003Zrušené obchodné meno:
   BONTON a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Pozníková Košická 43/F Bratislava 821 08
   René Buřič Tanvaldská 1336 Praha 8 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské Nivy 73 Bratislava
   JUDr. Zdeněk Kozák Hrdličkova 2 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské nivy 73 Bratislava
   29.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ivana Pozníková Košická 43/F Bratislava 821 08
   28.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Jajcay Landauova 4 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   René Buřič Tanvaldská 1336 Praha 8 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské Nivy 73 Bratislava
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Koman Donnerova 31 Bratislava
   10.10.1997Nové predmety činnosti:
   ekonomický, organizačný a účtovný poradca
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Jajcay Landauova 4 Bratislava
   09.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Raman Tokár Sitnianskeho 29 Banská Bystrica
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   BONTON a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   prenájom nebytových priestorov
   vykonávanie služieb záznamu a spracovania zvuku v rozsahu voľnej živnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Koman Donnerova 31 Bratislava
   Ing. Raman Tokár Sitnianskeho 29 Banská Bystrica
   JUDr. Zdeněk Kozák Hrdličkova 2 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské nivy 73 Bratislava