Vytvoriť faktúru

RAVAK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAVAK SLOVAKIA
IČO 35707356
DIČ 2020249462
IČ DPH SK2020249462
Dátum vzniku 21 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVAK SLOVAKIA
Einsteinova 11
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 386 855 €
Zisk -805 644 €
Kontaktné informácie
Email karolh@ravak.sk
Webová stránka http://www.ravak.sk
Phone(s) +421244455001
Fax(es) 0244455002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,185,890
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,406,887
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,406,887
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 195,565
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,196,420
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,902
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 768,906
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 255,654
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 255,654
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 154,656
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 154,656
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 231,193
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 217,299
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,299
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,299
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 595
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 127,403
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,859
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 121,544
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,097
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,097
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,185,890
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,888,192
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 143,167
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 143,167
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,050,669
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,050,669
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -805,644
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,296,865
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,006,932
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,932
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,270,081
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,862,161
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,862,161
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 56,903
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 306,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,575
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,283
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,159
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,852
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,852
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 833
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,325,539
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,386,855
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,250,534
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 75,005
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,316
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,131,323
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,320,685
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 151,503
D. Služby (účtová skupina 51) 522,936
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 347,583
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 245,184
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 88,188
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,211
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,322
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 583,785
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 583,785
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 30,572
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155,937
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -744,468
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 330,415
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
XII. Kurzové zisky (663) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58,342
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 56,903
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 56,903
O. Kurzové straty (563) 34
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,405
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58,295
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -802,763
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -805,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707356 DIČ: 2020249462 IČ DPH: SK2020249462
 • Sídlo: RAVAK SLOVAKIA, Einsteinova 11, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jiří Kreysa Orlov 68 Příbram 261 01 Česká republika 28.05.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karol Hochschorner 450 000 € (30%) Bratislava 811 04
  FINHOLD a.s. 1 050 000 € (70%) Příbram 261 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.02.2015Noví spoločníci:
   FINHOLD a.s. Obecnícka 285 Příbram 261 01 Česká republika
   20.02.2015Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   23.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   09.05.2011Nové sidlo:
   Einsteinova 11 Bratislava 851 01
   08.05.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   13.04.2006Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   12.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   17.03.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   16.03.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 832 55
   28.06.2005Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 832 55
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jiří Kreysa Orlov 68 Příbram 261 01 Česká republika Vznik funkcie: 28.05.2004
   13.12.2004Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   18.05.2004Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2001Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   13.12.2001Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   27.06.2000Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   26.06.2000Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   13.07.1998Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   02.12.1997Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   01.12.1997Zrušeny spoločníci:
   RAVAK spol. s r.o. IČO: 18 608 302 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   21.01.1997Nové obchodné meno:
   RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   výroba sanitárnych výrobkov
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   RAVAK spol. s r.o. IČO: 18 608 302 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02