Vytvoriť faktúru

LIGNUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIGNUS
IČO 35707399
DIČ 2020986792
IČ DPH SK2020986792
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIGNUS
Hubeného 7
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 230 576 €
Zisk 16 393 €
Aktíva 2 013 291 €
Vlastný kapitál 101 361 €
Kontaktné informácie
Email lignus@lignus.sk
Phone(s) 0249244494
Fax(es) 0249244490
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,211,197
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,896
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,896
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,681
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 18,215
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,190,214
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,989,594
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 170
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 702,831
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,286,593
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 183,355
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 170,776
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,776
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,654
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 925
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,265
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,265
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 87
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 87
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,211,197
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,754
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 65,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,389
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,389
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,393
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,093,443
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 135
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 135
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 27,498
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,054,627
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 117,040
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,040
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,934,448
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,339
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 800
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 320
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 320
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,863
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 230,576
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 230,576
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 195,440
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,060
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 146,973
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,347
D. Služby (účtová skupina 51) 51,647
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,469
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 619
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 619
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,516
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,609
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,786
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 929
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 929
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 857
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,784
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,732
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,339
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,339
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,393
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016