Vytvoriť faktúru

IMPRESS PRINT Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMPRESS PRINT Slovakia
IČO 35707437
DIČ 2020241135
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMPRESS PRINT Slovakia
Heydukova 15
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 049 291 €
Zisk -152 818 €
Aktíva 1 421 907 €
Vlastný kapitál 18 486 €
Kontaktné informácie
Email area@areaprint.com
Webová stránka http://areaprint.sk/
Phone(s) +421245642603, +421245642602, +421245642601, +421245526431
Mobile phone(s) +421904444063, +421904444267, +421904444229, +421904444261
Fax(es) 0245526431
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,280,322
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 146,184
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 146,184
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 146,184
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,132,691
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 116,265
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 40,148
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 574
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,543
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 71,444
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69,059
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,385
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 690,325
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 618,551
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 618,551
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 71,774
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 254,657
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 253,988
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 669
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,447
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,447
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,280,322
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,390
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,416
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,416
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -49,188
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,380
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -66,568
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,818
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,445,712
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48,830
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,792
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,535
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 32,503
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,120,166
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 758,402
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758,402
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 173,524
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,533
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 46,866
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 102,739
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,102
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,083
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,083
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 258,633
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,009,017
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,049,291
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 95,566
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,793,653
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 119,798
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 38,633
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,641
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,170,879
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 96,628
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 569,988
D. Služby (účtová skupina 51) 958,603
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 433,511
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 308,340
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 107,585
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,586
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,903
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 91,901
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 91,901
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,979
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,395
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,761
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -121,588
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 383,798
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,443
XII. Kurzové zisky (663) 2,443
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,168
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 26,350
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 26,350
O. Kurzové straty (563) 886
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,932
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,725
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -152,313
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 505
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,375
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,818
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
 • IČO:35707437 DIČ: 2020241135
 • Sídlo: IMPRESS PRINT Slovakia, Heydukova 15, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marek Sližka Hviezdna 262/27 Topoľníky 930 11 24.05.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rostislav Savka 5 643 € (17%) Bratislava 811 09
  Mihalj Andrija 27 557 € (83%) Bački Petrovac 214 70 Srbská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Marek Sližka Hviezdna 262/27 Topoľníky 930 11 Vznik funkcie: 24.05.2016
   13.04.2016Nové obchodné meno:
   IMPRESS PRINT Slovakia, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 15 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Mihalj Andrija Lava Tolstoja 1 Bački Petrovac 214 70 Srbská republika
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Rostislav Savka Dostojevského rad 13/2547 Bratislava 811 09
   02.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   14.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru, služieb a mediálnych plôch
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v uvedených činnostiach
   polygrafická výroba
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ