Vytvoriť faktúru

K2J - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K2J
IČO 35707585
DIČ 2020249528
IČ DPH SK2020249528
Dátum vzniku 16 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K2J
Ivánska cesta 23
82357
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 748 927 €
Zisk 1 731 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243295643, 0243421084
Fax(es) 0243295643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 408,522
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,893
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,893
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,893
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 357,765
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,234
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 11,234
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 146,860
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 124,103
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,103
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,977
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 780
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 199,671
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,567
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 198,104
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,864
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,864
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 408,522
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,870
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 118,172
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 118,172
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,731
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,652
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,325
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 14,098
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,158
12. Odložený daňový záväzok (481A) 69
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 207,315
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 173,619
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,619
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,304
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 945
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 644
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,299
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,504
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,269
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 52,743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 745,602
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 748,927
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 378,053
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 367,549
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,075
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 735,146
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 375,840
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,129
D. Služby (účtová skupina 51) 274,412
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,580
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,858
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,677
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,045
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,451
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,635
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,635
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,099
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,781
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 64,221
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,928
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,228
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,228
O. Kurzové straty (563) 39
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 661
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,918
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,863
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,132
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015