Vytvoriť faktúru

Tatra Residence - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tatra Residence
Stav Zrušená
IČO 35707682
DIČ 2020209422
IČ DPH SK2020209422
Dátum vzniku 24 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tatra Residence
Hodžovo námestie 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 797 203 €
Zisk -2 890 765 €
Kontaktné informácie
Email centrumbyvania-kontakty@tatrabanka.sk
Phone(s) 0259199105, 0259192280
Mobile phone(s) 0903282147
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,782,596
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 39,596,855
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 30,368
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 30,368
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,548,613
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,500,098
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 15,678,908
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 85,724
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 283,883
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21,017,874
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 21,017,874
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,169,442
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,672,544
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 419
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 415,926
3. Výrobky (123) - /194/ 2,287,121
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 969,078
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 261,057
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 239,726
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,564
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,162
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,114
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 235,841
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 534
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 235,307
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,299
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,299
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,782,596
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,348,407
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,143,519
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,143,519
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,155,608
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -3,533,743
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -3,533,743
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,223,026
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,223,026
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,890,765
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,131,003
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 981,762
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 25,168
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 77,649
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,947
12. Odložený daňový záväzok (481A) 868,998
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 75,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 75,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,450,853
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,073,847
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 172,673
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901,174
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376,712
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 277
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 202,218
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,305
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 171,913
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,421,170
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,212,717
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,797,203
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,604,915
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,502,427
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,810,682
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 294,693
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,553,420
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,066
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,943,177
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,099,583
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 138,256
D. Služby (účtová skupina 51) 2,728,449
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,142,050
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 861,840
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 269,077
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,133
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46,588
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 980,380
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,053,574
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -73,194
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,781,253
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,041
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,577
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -145,974
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,246,429
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 211,584
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 211,584
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 211,584
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,245,159
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 2,904,885
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 336,451
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 336,451
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,823
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,033,575
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,179,549
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -288,784
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,886
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -291,670
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,890,765
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
 • IČO:35707682 DIČ: 2020209422 IČ DPH: SK2020209422
 • Sídlo: Tatra Residence, Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.09.2016Zrušené obchodné meno:
   Tatra Residence, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06
   01.01.2014Nové obchodné meno:
   Tatra Residence, s. r. o.
   30.09.2002Nové sidlo:
   Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06
   24.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným