Vytvoriť faktúru

BMB Leitner - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BMB Leitner
IČO 35708115
DIČ 2020264939
IČ DPH SK2020264939
Dátum vzniku 30 Januára 1997
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo BMB Leitner
Zámocká 32
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 031 007 €
Zisk -2 825 €
Aktíva 1 450 123 €
Vlastný kapitál 2 638 €
Kontaktné informácie
Email bmb@bmb.sk
Webová stránka http://www.leitner-leitner.com
Phone(s) +421254412238, +421254641079, +421259101850, +421254641078, +421254434580, +421254412629, +421259101800
Mobile phone(s) +421903482724
Fax(es) 0259101850
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,497,818
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,464
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,054
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,054
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 45,771
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,989
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,650
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,650
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,403,764
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 30,824
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 30,824
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 337,503
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 147,524
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 147,524
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189,979
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,035,437
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,021
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,034,416
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,590
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,590
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,818
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,813
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 664
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 664
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,974
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,149
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -175
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,825
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,487,962
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,001
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,001
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,374,918
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 273,549
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,549
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 711,487
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 269,068
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,635
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 92,179
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 102,043
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 102,043
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 43
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 43
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,031,007
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,752,808
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 278,199
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,862,095
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,247
D. Služby (účtová skupina 51) 1,116,409
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,476,439
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,229,687
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 226,754
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,998
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,356
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,876
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,876
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 189,713
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,055
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 168,912
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,589,152
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65,632
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 64,693
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 64,693
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 939
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 939
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 825
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 803
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 64,807
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 233,719
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,027
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,058
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -31
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 233,517
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,825
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:35708115 DIČ: 2020264939 IČ DPH: SK2020264939
 • Sídlo: BMB Leitner, Zámocká 32, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Januára 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BMB Leitner Slovakia, s.r.o. 0 € (0%) Zámocká 32 Bratislava 811 01
  Ing. Anna Fábryová 0 € (0%) Búdková 6157/34 Bratislava-Staré Mesto 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.03.2013Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Anna Fábryová Búdková 6157/34 Bratislava-Staré Mesto 811 04
   28.12.2007Noví spoločníci:
   komplementár BMB Leitner Slovakia, s.r.o. IČO: 34 152 512 Zámocká 32 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   BMB Leitner Slovakia, s.r.o. Zámocká 32 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.01.1997
   28.06.2005Nové sidlo:
   Zámocká 32 Bratislava 811 01
   25.02.2004Nové obchodné meno:
   BMB Leitner,k.s.
   14.07.2003Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   17.09.2002Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   20.04.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
   ekonomické poradenstvo
   30.01.1997Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo