Vytvoriť faktúru

CCS Slovenská pre platobné karty - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CCS Slovenská pre platobné karty
IČO 35708182
DIČ 2020249539
IČ DPH SK2020249539
Dátum vzniku 30 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CCS Slovenská pre platobné karty
Galvaniho 15/C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 883 414 €
Zisk 833 842 €
Aktíva 11 744 960 €
Vlastný kapitál 6 677 830 €
Kontaktné informácie
Email ccs@ccs.sk
Phone(s) 0258280600, 0258280666
Fax(es) 0258280665
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,292,432
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,935,541
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 71,041
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 71,041
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,864,500
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 6,864,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,239,223
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53,628
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,642
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,986
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 91,242
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 62,278
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,278
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 28,964
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,116,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,743,594
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,594
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 367,528
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,062
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,001
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,978,168
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,264
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,976,904
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 117,668
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,004
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 111,664
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,292,432
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,511,672
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,641,317
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,641,317
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 833,842
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,780,760
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,223,218
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 2,222,072
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,146
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,256,197
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,061,765
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,061,765
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 88,033
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,802
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,720
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,877
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 301,345
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 186,254
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 115,091
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,879,061
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,883,414
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,762,401
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,264,964
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 420
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,855,629
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,882,021
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 29,042,610
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,334
D. Služby (účtová skupina 51) 705,288
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 207,624
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 148,844
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,037
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,743
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,611
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,907
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,907
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,585
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,825,062
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,001,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,242,133
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125,228
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 122,891
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 111,664
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11,227
XII. Kurzové zisky (663) 2,337
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,258
O. Kurzové straty (563) 51,379
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,879
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 68,970
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,070,363
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 236,521
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 226,677
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,844
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 833,842
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015