Vytvoriť faktúru

ECO - VOZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECO - VOZ
IČO 35708221
DIČ 2020241025
IČ DPH SK2020241025
Dátum vzniku 31 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECO - VOZ
SNP 9
96231
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 201 203 €
Zisk -3 400 €
Aktíva 76 640 €
Vlastný kapitál 15 423 €
Kontaktné informácie
Email eco-voz@mylan.sk
Phone(s) 0455441170, 0455442001, 0905358567
Mobile phone(s) 0905358567, 0905545472
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 93,585
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,955
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,955
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,955
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,452
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,193
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,123
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,884
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,884
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,884
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,375
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,337
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 178
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,585
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,021
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,117
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,606
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,489
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,400
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,564
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 535
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 535
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 81,029
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,117
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,117
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,610
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,205
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 751
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 201,203
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 201,203
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 203,473
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 154,209
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,035
D. Služby (účtová skupina 51) 9,116
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,532
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,377
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,468
4. Sociálne náklady (527, 528) 687
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 386
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,159
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,036
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,270
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,843
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 171
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,440
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015