Vytvoriť faktúru

WEP TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WEP TRADING
IČO 35708506
DIČ 2020004569
IČ DPH SK2020004569
Dátum vzniku 04 Februára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo WEP TRADING
Hollého 27
08330
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 280 211 €
Zisk 192 078 €
Aktíva 5 391 350 €
Vlastný kapitál 2 566 921 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0514521330, 0514891329, 0514891330, 0514561224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,769,379
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,035,797
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 75,424
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 74,942
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 482
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,960,373
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 72,494
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 628,381
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,227,008
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 27,317
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,173
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,641,041
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 504,112
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 500,982
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,130
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,117,084
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,203,630
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,203,630
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 280,089
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 633,365
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,845
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 789
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,056
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 92,541
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 322
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 92,219
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,769,379
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,731,499
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,786,480
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,786,480
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 79,871
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 79,871
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 673,070
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 673,070
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 192,078
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,037,880
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 405,143
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,304
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 222,551
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 171,288
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 6,912
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 6,912
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,592,605
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,271,566
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,271,566
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,121
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,606
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,894
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 156,418
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,220
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,220
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,077,986
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,280,211
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,303
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,053,168
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 22,515
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 64,882
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137,343
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,010,808
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,487
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,755,597
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -3,554
D. Služby (účtová skupina 51) 669,567
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 806,757
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 535,331
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 40,672
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 210,202
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,552
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,549
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 628,502
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 628,502
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,969
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 134,934
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 269,403
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,653,889
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,359
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,345
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 10,343
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 14
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,141
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,139
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,421
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,718
O. Kurzové straty (563) 63
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,939
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,782
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 261,621
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 69,543
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,316
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 24,227
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 192,078
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708506 DIČ: 2020004569 IČ DPH: SK2020004569
 • Sídlo: WEP TRADING, Hollého 27, 08330, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.03.1997Nové sidlo:
   Sabinov 083 30
   02.03.1997Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 815 36
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   WEP TRADING a.s.
   Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 815 36
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexej Beljajev - podpredseda Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Viliam Fiala - predseda Pod Šípkom 1153/1 Partizánske 958 01
   Vladimír Kováčik - člen predstavenstva 352 Horná Ves 972 48
   Ing. Peter Macala - člen predstavenstva Októbrová 69 Prešov 080 01
   Ing. Pavol Strýček - člen predstavenstva Bartókova 4 Bratislava 811 02