Vytvoriť faktúru

A.T.I. - alfa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.T.I. - alfa
IČO 35708697
DIČ 2020227385
IČ DPH SK2020227385
Dátum vzniku 04 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.T.I. - alfa
Hlavná 24
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 670 €
Zisk 14 567 €
Aktíva 598 232 €
Vlastný kapitál 63 160 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0918322683
Mobile phone(s) 0918322683
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,454,001
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 745,671
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 745,671
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 114,501
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,359
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 608,811
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 704,331
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 12,873
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 12,873
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,873
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 479,749
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 442,608
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,608
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,141
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 211,709
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 102
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 211,607
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,999
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,999
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,454,001
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 420,018
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 398,147
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 398,147
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,567
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,033,983
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 160
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 160
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,033,823
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 454,623
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 454,623
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 575,235
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 345
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 127
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,487
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 163,670
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,114
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 157,556
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,196
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 396
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 97,787
D. Služby (účtová skupina 51) 40,451
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,573
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 563
4. Sociálne náklady (527, 528) 410
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 273
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,656
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,656
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,474
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,036
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 125
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 125
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,591
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,567
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015