Vytvoriť faktúru

EMIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMIS
IČO 35708816
DIČ 2020265016
IČ DPH SK2020265016
Dátum vzniku 04 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMIS
Ulica Jána Hollého 8479/5
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 275 184 €
Zisk 716 414 €
Aktíva 3 579 820 €
Vlastný kapitál 3 028 370 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421907325920, +421911856290, +421911856291, +421911794159, +421910794193, +421948249773, +421903794159, +421905103242
Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,955,973
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 134,142
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,913
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,913
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 128,229
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 128,229
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,816,914
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,878
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,878
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,954,979
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,721,796
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,721,796
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107,553
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 125,630
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,860,057
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,886
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,858,171
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,917
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,917
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,955,973
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,594,783
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 53,112
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 53,112
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,311
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,311
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,819,946
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,819,946
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 716,414
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,571
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,524
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,524
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 218,089
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77,654
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,654
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,112
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,449
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,174
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,958
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,958
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 134,619
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 134,619
Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,273,673
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,275,184
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,446
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,233,227
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 555
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 956
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 362,943
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 29,455
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,911
D. Služby (účtová skupina 51) 88,212
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 174,632
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 125,879
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,307
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,446
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 675
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,778
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,778
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,280
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 912,241
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,125,095
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,635
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,635
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9,635
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 147
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 9,488
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 921,729
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 205,315
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 205,315
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 716,414
Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016