Vytvoriť faktúru

M.P.V. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.P.V.
IČO 35709006
DIČ 2020203273
IČ DPH SK2020203273
Dátum vzniku 10 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.P.V.
Brezová 367
90023
Viničné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 009 843 €
Zisk 61 361 €
Aktíva 464 854 €
Vlastný kapitál 72 244 €
Kontaktné informácie
Email info@mpvsro.sk
Phone(s) 0335341008, 0903455648, 0245649795, 0245922133, 0903218798
Mobile phone(s) 0903218798, 0903455648
Fax(es) 0245649796
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 531,853
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 194,020
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 194,020
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,110
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 132,877
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,033
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 335,309
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,249
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,249
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 94,600
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 78,160
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,160
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,197
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,243
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 900
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 228,560
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 74,839
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 153,721
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,524
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,524
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 531,853
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,614
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,774
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 206,679
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,354
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,354
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -94,554
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,418
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -126,972
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,361
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350,239
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 300
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 300
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 342,057
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77,095
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,095
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 230,455
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,868
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,759
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,467
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,413
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,772
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,772
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,110
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 997,223
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,009,843
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,476
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 992,747
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,209
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,411
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 938,913
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 710,304
D. Služby (účtová skupina 51) 103,739
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 98,122
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 66,824
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,458
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,840
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,930
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,430
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,430
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,310
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,078
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,930
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 183,180
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,742
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 829
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 829
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 913
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,724
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,206
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,845
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,845
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,361
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016