Vytvoriť faktúru

SALVO FILM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SALVO FILM
IČO 35709081
DIČ 2020241069
IČ DPH SK2020241069
Dátum vzniku 11 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALVO FILM
Uršulínska 9
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 812 €
Zisk -245 €
Aktíva 22 717 €
Vlastný kapitál 1 103 €
Kontaktné informácie
Email salvofilm@salvofilm.sk
Phone(s) 0254434812
Fax(es) 0254434812
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,650
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,353
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,138
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,004
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,004
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 77
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,215
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,933
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,282
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 297
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 297
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,650
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 858
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 49,093
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 400
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 400
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -55,029
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 102,656
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -157,685
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -245
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,792
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 564
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,050
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,530
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,530
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 971
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,070
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,479
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 178
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,312
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,812
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,628
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 684
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,793
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 958
D. Služby (účtová skupina 51) 4,190
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 534
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,090
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,019
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -836
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 304
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 304
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 715
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015