Vytvoriť faktúru

AUTO SOWA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO SOWA
IČO 35709154
DIČ 2020965056
IČ DPH SK2020965056
Dátum vzniku 11 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO SOWA
Lediny 21/2890
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 123 634 €
Zisk 4 669 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,500
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,500
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,156
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,519
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,788
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,339
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,656
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,887
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,007
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,240
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,669
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,769
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 454
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,726
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,738
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,839
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,149
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,589
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 123,634
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,713
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 116,916
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 118,545
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,991
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,036
C. Služby (účtová skupina 51) 64,396
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 38,880
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 231
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,000
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,011
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,089
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 47,206
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 421
N. Kurzové straty (563) 33
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 388
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -420
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,669
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,669
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015