Vytvoriť faktúru

BOLT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOLT
IČO 35709391
DIČ 2020980379
IČ DPH SK2020980379
Dátum vzniku 10 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOLT
J. Kréna 1
91501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 174 947 €
Zisk -97 644 €
Aktíva 1 250 693 €
Vlastný kapitál -73 545 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0327715858, 0327406915
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,232,638
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,184,981
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,184,981
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 296,846
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,371
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 792,931
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 55,833
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,481
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,276
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 57
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,219
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,258
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,877
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,785
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,365
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,947
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,428
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,519
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,176
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,176
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,232,638
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -171,189
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,940
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,940
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -405,816
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -405,816
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -97,644
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,403,208
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 587
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 587
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,127,977
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 265,821
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,172
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 192,649
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 856,573
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,463
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,520
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,600
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,067
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,067
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 266,577
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 619
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 174,947
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 174,947
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,308
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 157,639
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 260,302
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,342
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,336
D. Služby (účtová skupina 51) 129,603
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 56,856
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,957
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,735
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,164
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,734
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,656
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,656
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,775
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -85,355
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,666
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 68
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 66
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,397
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,077
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 11,077
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 320
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,329
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -96,684
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -97,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015