Vytvoriť faktúru

Diversified Retail Company - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Diversified Retail Company
IČO 35709502
DIČ 2020218651
IČ DPH SK2020218651
Dátum vzniku 12 Februára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Diversified Retail Company
River Park Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 377 492 €
Zisk 351 809 €
Aktíva 13 075 495 €
Vlastný kapitál 2 845 855 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259418125
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,080,003
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,079,324
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 56,097
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 41,066
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,565
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,466
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,023,227
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 618,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 389,415
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 15,811
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,998,399
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,115
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 8,115
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,807,541
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 85
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,048,525
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 750
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 758,181
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 182,743
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 567
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 182,176
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,280
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,280
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,080,003
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,221,124
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,015,990
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,015,990
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 97,079
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 97,079
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 134,359
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 134,359
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,378,113
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,378,113
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 351,809
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 858,879
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,271
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,033
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,033
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,238
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 844,182
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,902
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,902
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 814,572
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,349
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,621
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,574
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 164
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,426
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,426
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 128,513
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 377,492
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377,492
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 179,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,378
D. Služby (účtová skupina 51) 46,505
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 118,819
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 93,803
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 136
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,665
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,215
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 75
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,021
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,021
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,700
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 197,994
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -47,883
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 240,383
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 111,700
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 128,513
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 128,513
XII. Kurzové zisky (663) 170
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84,568
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 74,994
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,028
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,028
O. Kurzové straty (563) 290
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,256
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 155,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 353,809
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,000
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 351,809
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016