Vytvoriť faktúru

D.EXPRES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.EXPRES
IČO 35709651
DIČ 2020267062
IČ DPH SK2020267062
Dátum vzniku 18 Februára 1997
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo D.EXPRES
Vrútocká 48
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 775 137 €
Zisk 2 479 239 €
Aktíva 6 522 960 €
Vlastný kapitál 5 171 218 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254654707, 0254654747, 0259308909, 0259308989
Mobile phone(s) 0905612612
Fax(es) 0259308991
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,481,255
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 887,083
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,175
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,175
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 559,123
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 336,531
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 222,592
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 324,785
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 324,785
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,478,227
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 37,495
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 37,495
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,971,925
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 726,971
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,098
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 873
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,243,855
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,099
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,468,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,239
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,466,568
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 115,945
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 82,922
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 33,023
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,481,255
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,987,032
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,507,793
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,507,793
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,479,239
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,494,223
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,515
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,515
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,385,058
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 829,240
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 682,521
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,719
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 311
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,461
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 543,866
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 85,159
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,159
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 46,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,491
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,327,198
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,775,137
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,760,994
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,183
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,960
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,215,175
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80,679
D. Služby (účtová skupina 51) 3,239,697
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 681,703
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 549,059
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 123,142
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,502
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,292
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 169,927
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 169,927
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 118
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,759
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 559,962
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,440,618
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,552,061
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 2,551,677
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 2,551,677
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 352
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 352
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 802
O. Kurzové straty (563) 303
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 499
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,551,259
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,111,221
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 631,671
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 629,158
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,513
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 311
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,479,239
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015