Vytvoriť faktúru

CASALLIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CASALLIA
IČO 35709693
DIČ 2020265192
IČ DPH SK2020265192
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASALLIA
Medená 20
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 356 986 €
Zisk 20 107 €
Aktíva 1 468 119 €
Vlastný kapitál 399 616 €
Kontaktné informácie
Email casallia@za.psg.sk
Phone(s) 0243712616, 0243712617, 0244464683, 0244464684, 0415001888, 0415001889, 0415008014, 0415008015, 0415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,620,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 87,402
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 22,000
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 22,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40,402
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,664
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,323
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,415
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 25,000
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 25,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,532,212
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,141,152
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,141,141
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 342,175
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 341,153
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 341,153
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,022
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,885
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,119
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,766
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,215
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,620,829
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 299,388
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 200,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,252
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,252
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 68,390
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,390
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,107
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,321,764
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 360,061
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 61
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 360,000
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 669,216
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 238,756
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,756
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343,773
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,017
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,739
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,879
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 288,987
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -323
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) -323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,270,106
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,356,986
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,272,930
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 82,963
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,093
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,274,671
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,533,494
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,779
D. Služby (účtová skupina 51) 389,931
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 246,931
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 172,374
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 60,945
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,612
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,069
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,328
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,328
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 12,112
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,027
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,315
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 364,689
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,564
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2,563
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57,775
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,697
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,697
O. Kurzové straty (563) 19,106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,972
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55,211
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,104
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,997
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,997
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709693 DIČ: 2020265192 IČ DPH: SK2020265192
 • Sídlo: CASALLIA, Medená 20, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07 17.02.1997
  Ing. Peter Černay, CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01 17.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Jozef Matejička 3 320 € (50%) Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07
  Ing. Peter Černay, CSc. 3 320 € (50%) Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.08.2012Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07
   23.09.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   10.11.2003Nové predmety činnosti:
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Peter Černay , CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   09.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černay , CSc. Magurská 1 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   19.03.1999Nové obchodné meno:
   CASALLIA, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II a podtriedy T1
   18.03.1999Zrušené obchodné meno:
   EXPOS CASALLIA, s.r.o.
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava 851 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   EXPOS CASALLIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   verejné stravovanie - reštaurácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava 851 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Černay , CSc. Magurská 1 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01