Vytvoriť faktúru

M-TRAVEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M-TRAVEL
IČO 35709847
DIČ 2020265181
IČ DPH SK2020265181
Dátum vzniku 19 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M-TRAVEL
Záhradnícka 72
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 258 573 €
Zisk 1 700 €
Aktíva 181 243 €
Vlastný kapitál 57 786 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255423649, +421255423650, +421255641700
Fax(es) 0255423649, 0255423650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 176,565
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 80,416
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 80,416
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 80,416
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,840
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 65,330
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 65,074
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,074
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 256
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,510
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,296
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,214
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,309
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,309
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 176,565
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,486
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 108,326
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -57,511
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,860
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -110,371
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,700
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,079
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,395
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,395
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,145
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,847
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,847
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,434
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,059
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,308
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,497
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 803
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 803
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,736
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 255,880
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 258,573
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,329
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 252,551
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,693
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 255,025
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,819
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,166
D. Služby (účtová skupina 51) 185,161
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,953
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,929
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,491
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,533
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 684
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,042
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,042
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 534
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,666
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,548
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,734
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 890
O. Kurzové straty (563) 105
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 785
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -888
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,660
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015