Vytvoriť faktúru

KALUMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KALUMA
IČO 35710004
DIČ 2020227539
IČ DPH SK2020227539
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KALUMA
Račianska 71
83259
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 739 €
Zisk -4 118 €
Vlastný kapitál 895 €
Kontaktné informácie
Email kaluma@mkvideo.sk
Phone(s) 0244456497
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,046
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,046
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,052
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 720
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 720
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 994
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 955
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,046
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,105
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,290
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,273
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,563
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,118
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,151
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,106
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 150
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 150
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 956
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,045
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,023
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,739
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,739
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,739
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,582
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,100
D. Služby (účtová skupina 51) 3,193
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,169
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,346
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 823
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 120
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,843
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 446
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 315
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 315
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -315
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,158
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015