Vytvoriť faktúru

ČSOB Factoring - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČSOB Factoring
Stav Zrušená
IČO 35710063
DIČ 2020265137
IČ DPH SK2020265137
Dátum vzniku 24 Februára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ČSOB Factoring
nám. SNP 29
81563
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 463 342 €
Zisk 230 613 €
Aktíva 47 565 343 €
Vlastný kapitál 3 901 925 €
Kontaktné informácie
Email obchod@csobfactoring.sk
Phone(s) 0233002592, 0233002593, 0233002594, 0243415586, 0243415590, 0243415591, 0243630221, 0243637001, 0243
Fax(es) 0243415590
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,251,072
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 88,462
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 88,207
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 88,207
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 255
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 255
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,097,364
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,556
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,556
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,323,609
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,323,609
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 43,579,342
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 43,570,002
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,570,002
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,340
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,182,857
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,182,857
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 65,246
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 65,246
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,251,072
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,595,018
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 995,817
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 995,817
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 199,164
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 199,164
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,169,424
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,315,224
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -145,800
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,613
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,656,054
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,223
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,223
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,391,730
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,391,704
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,000,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,391,704
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 49,679
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,679
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,212,422
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,396,629
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,463,342
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 723
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 758,308
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 704,311
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,613,043
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,920
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 755
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 34,667
D. Služby (účtová skupina 51) 510,062
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 480
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 351
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 127
4. Sociálne náklady (527, 528) 2
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,488
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,519
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,519
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 660,031
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388,121
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -149,701
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 211,627
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,066,598
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 638,566
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 245
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 638,321
XII. Kurzové zisky (663) 422,565
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5,467
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 623,216
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 287,065
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 287,065
O. Kurzové straty (563) 307,680
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 28,471
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 443,382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 293,681
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 63,068
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 222,704
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -159,636
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 230,613
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
 • IČO:35710063 DIČ: 2020265137 IČ DPH: SK2020265137
 • Sídlo: ČSOB Factoring, nám. SNP 29, 81563, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Februára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ČSOB Factoring a.s.
   Zrušené sidlo:
   nám. SNP 29 Bratislava 815 63
   11.12.2010Nové sidlo:
   nám. SNP 29 Bratislava 815 63
   08.08.2006Nové obchodné meno:
   ČSOB Factoring a.s.
   24.02.1997Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť