Vytvoriť faktúru

AL-KO KOBER SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AL-KO KOBER SLOVAKIA
IČO 35710284
DIČ 2020241146
IČ DPH SK2020241146
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AL-KO KOBER SLOVAKIA
Horný Dvor 2/1514
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 850 208 €
Zisk 57 240 €
Aktíva 3 398 509 €
Vlastný kapitál 3 176 992 €
Kontaktné informácie
Email info@al-ko.sk
Phone(s) 0243412642, 0245994112
Fax(es) 0245648117
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,949,703
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 573,687
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 573,687
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,517
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 479,186
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,984
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,371,558
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 924,539
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 151
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 924,388
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,137,956
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,016
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,739
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,277
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,016,312
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,621
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 3,691
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,316
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 309,063
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,767
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 307,296
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,458
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,458
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,949,703
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,785,096
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,879
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,879
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,505,897
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,505,897
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,240
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 164,607
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,956
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,419
12. Odložený daňový záväzok (481A) 28,537
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 85,607
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,379
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,379
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,062
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,982
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,959
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,225
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 47,044
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,339
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 41,705
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,785,785
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,850,208
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,761,702
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 64,423
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,826,406
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,869,601
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,892
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -6,367
D. Služby (účtová skupina 51) 499,633
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 311,121
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 205,058
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 21,376
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 77,506
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,181
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,820
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,162
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,162
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,544
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,802
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 380,026
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,769
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,811
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 9,783
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 47,958
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,330
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 145
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 145
O. Kurzové straty (563) 6,862
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,323
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 49,439
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,241
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,001
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,626
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,375
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,240
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
 • IČO:35710284 DIČ: 2020241146 IČ DPH: SK2020241146
 • Sídlo: AL-KO KOBER SLOVAKIA, Horný Dvor 2/1514, 90027, Bernolákovo
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marcin Liszynski Sadowa 22 Rosnowo 62-052 Poľská republika 02.09.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  AL - KO KOBER, spol. s r.o. 199 164 € (100%) Vizovice Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Marcin Liszynski Sadowa 22 Rosnowo 62-052 Poľská republika Vznik funkcie: 02.09.2016
   28.10.2004Noví spoločníci:
   AL - KO KOBER, spol. s r.o. Zlínska 537 Vizovice Česká republika
   25.10.2004Nové sidlo:
   Horný Dvor 2/1514 Bernolákovo 900 27
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ