Vytvoriť faktúru

C Automobil Import - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno C Automobil Import
IČO 35710438
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C Automobil Import
Prievozská 4/C
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 441 829 €
Zisk 1 052 186 €
Aktíva 14 969 713 €
Vlastný kapitál 1 433 219 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253483900, 0918496661
Mobile phone(s) 0918496661
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,741,719
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 550,788
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,221
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 13,226
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 995
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 535,571
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,217
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 529,354
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 996
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,065,951
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,999,156
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,999,156
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,228,562
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,228,562
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,473,924
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,344,669
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,928,999
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415,670
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,123,717
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 884
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,654
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,364,309
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,364,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 124,980
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,246
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 122,734
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,741,719
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,526,859
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 431,521
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 431,521
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 43,152
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,152
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,052,186
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,207,946
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,375
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,375
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,832,850
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,832,850
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,397,215
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,624,076
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,759,114
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 864,962
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,339
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,985
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 667,282
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,533
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,972,506
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 245,319
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,727,187
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,006,914
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,006,914
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 53,235,228
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 140,441,829
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 52,661,017
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 574,211
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,593,619
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,612,982
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139,011,810
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 44,896,312
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 189,767
D. Služby (účtová skupina 51) 5,542,758
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 808,768
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 591,428
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 202,094
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,246
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 41,849
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 282,574
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 282,574
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,599,449
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 26,341
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85,623,992
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,430,019
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,606,391
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,486
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 32
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,454
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3,431
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,641
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,238
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 13,238
O. Kurzové straty (563) 220
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,155
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,411,864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 359,678
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 393,767
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -34,089
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,052,186
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016