Vytvoriť faktúru

AGRO GAJARY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGRO GAJARY
IČO 35710543
DIČ 2020206694
IČ DPH SK2020206694
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGRO GAJARY
Gajary 119
90061
Gajary
Finančné informácie
Tržby a výnosy 421 525 €
Zisk 71 315 €
Aktíva 755 389 €
Vlastný kapitál 267 240 €
Kontaktné informácie
Email agro.gajary@gmail.com
Mobile phone(s) +421905302616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,104,729
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 890,601
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 890,601
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 586,936
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 56,519
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 247,146
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 210,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 140,356
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,625
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,741
3. Výrobky (123) - /194/ 108,990
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 776
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 697
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,367
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,488
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,488
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,879
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,476
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,760
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,716
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,153
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,153
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,104,729
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 328,757
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 348
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 250,123
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 250,123
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,315
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 775,972
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 127
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 127
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 772,329
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,585
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,585
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 701,251
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,459
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,241
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 793
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,516
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,516
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 360,862
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 421,525
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 199,800
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 60,666
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 45,944
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,115
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,053
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 102,887
D. Služby (účtová skupina 51) 87,782
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,625
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,475
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,768
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,382
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,431
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,356
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,356
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 111
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,861
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,472
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,797
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 676
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 676
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,799
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,484
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,484
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,315
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710543 DIČ: 2020206694 IČ DPH: SK2020206694
 • Sídlo: AGRO GAJARY, Gajary 119, 90061, Gajary
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Elena Bukovská 127 Gajary 900 61 11.04.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jürgen Feigl 6 971 € (100%) Schönkirchen Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.02.2006Nové predmety činnosti:
   poriadanie kultúrnych a športových akcií
   zemné práce
   nakladanie s odpadmi okrem nebezpečných odpadov
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami
   ubytovacie služby bez poskytovanie stravy
   prevádzkovanie a prenájom závlahových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 127 Gajary 900 61 Vznik funkcie: 11.04.2003
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 1036 Gajary Vznik funkcie: 11.04.2003
   05.05.2003Noví spoločníci:
   Jürgen Feigl Uneter Hauptstr. 14 Schönkirchen Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 1036 Gajary Vznik funkcie: 11.04.2003
   04.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   25.04.2003Nové sidlo:
   119 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   prenájom strojov a mechanizmov
   čistenie ovocia a zeleniny
   balenie ovocia a zeleniny
   výskum trhu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   24.04.2003Zrušené sidlo:
   Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   15.03.2000Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   24.05.1999Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   AGRO GAJARY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   31.03.1998Zrušené obchodné meno:
   TOLO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   TOLO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68