Vytvoriť faktúru

NG Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NG Invest
IČO 35710632
DIČ 2020249506
IČ DPH SK2020249506
Dátum vzniku 27 Februára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NG Invest
Ivánska cesta 26
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 683 866 €
Zisk -1 113 668 €
Aktíva 18 861 990 €
Vlastný kapitál 8 995 401 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,775,550
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,114,222
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,114,222
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,255,584
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,771,860
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 86,778
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 656,447
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 307,927
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 307,927
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 337,991
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 337,991
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 337,991
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,529
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,767
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,762
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,881
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,881
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,775,550
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,881,733
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,262,962
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,262,962
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 13,950,958
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 13,950,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,218,519
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,218,519
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,113,668
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,893,817
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,356,586
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 165,129
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 165,129
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,222
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,190,235
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 176,976
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 173,261
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,261
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,715
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,360,255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 683,866
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 683,866
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 681,652
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,214
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,599,973
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 148,066
D. Služby (účtová skupina 51) 111,395
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 50,707
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,280,856
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,280,856
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,949
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -916,107
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 422,191
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 197,562
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 197,225
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 197,225
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 337
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -197,561
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,113,668
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,113,668
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015