Vytvoriť faktúru

Lamitec - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lamitec
IČO 35710691
DIČ 2020249638
IČ DPH SK2020249638
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lamitec
Pestovateľská 16147/9
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 787 411 €
Zisk 437 620 €
Aktíva 2 681 543 €
Vlastný kapitál 969 456 €
Kontaktné informácie
Email lamitec@lamitec.sk
Phone(s) 0253413340, 0253414150, 0800165262, 0249107474, 0249107427
Fax(es) 0253411512
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,790,590
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 339,264
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 97,120
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 42,882
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 25,033
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 19,300
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 505
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9,400
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 242,144
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,371
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 236,773
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,300,985
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,141,907
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,483
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,140,424
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 153,079
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,043
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 64,036
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,382,136
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,338,847
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,366
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,337,481
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43,289
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 623,863
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,892
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 597,971
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 150,341
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,338
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 66,192
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 80,811
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,790,590
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,582,385
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,540
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,540
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,021,585
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,259,863
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -238,278
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,620
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,157,142
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 76,321
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 76,321
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,909
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 3,909
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,038,870
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 699,249
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,406
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 596,843
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 480,630
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 474,561
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 68,883
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 44,618
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,135
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,794
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 38,042
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,042
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 51,063
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 49,910
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,153
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,720,710
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,787,411
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,514,998
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,980
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,031
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 235,402
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,170,551
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,471,063
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 438,601
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 47,804
D. Služby (účtová skupina 51) 1,494,543
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,321,069
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 932,561
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 325,354
4. Sociálne náklady (527, 528) 63,154
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,068
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 203,023
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 203,023
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 24,203
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158,177
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 616,860
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,084,967
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 598
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 352
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 230
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,897
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,405
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,994
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,411
O. Kurzové straty (563) 1,216
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,276
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,299
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 589,561
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 151,941
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 178,686
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -26,745
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 437,620
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016