Vytvoriť faktúru

BABYLAND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BABYLAND
IČO 35710721
DIČ 2020241212
IČ DPH SK2020241212
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BABYLAND
Pestovateľská 9
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 493 655 €
Zisk -39 435 €
Aktíva 521 803 €
Vlastný kapitál 51 439 €
Kontaktné informácie
Email babyland@babyland.sk
Webová stránka http://www.babyland.sk
Phone(s) +421243293911, +421243427646
Fax(es) 0243427644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 485,677
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,514
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,514
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,514
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 465,246
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 404,686
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,158
3. Výrobky (123) - /194/ 30,536
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 354,992
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,384
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 996
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 996
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,388
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,783
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 50,934
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,934
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 849
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 393
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 393
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,917
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,917
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 485,677
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,169
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,205
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,205
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 35,096
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,096
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,435
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,508
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 36
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 36
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 326,293
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,640
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,640
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 272,555
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,373
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,033
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,692
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 69,721
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 83,458
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 493,797
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 493,655
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 428,719
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 65,078
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,638
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,496
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 523,744
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 310,407
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,131
D. Služby (účtová skupina 51) 69,818
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 104,890
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 77,567
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,658
4. Sociálne náklady (527, 528) 665
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 981
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,517
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,517
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,089
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,803
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XII. Kurzové zisky (663) 257
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,643
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,230
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,230
O. Kurzové straty (563) 495
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,918
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,386
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,475
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,435
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015