Vytvoriť faktúru

ESSILOR SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESSILOR SLOVAKIA
IČO 35710799
DIČ 2020265379
IČ DPH SK2020265379
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESSILOR SLOVAKIA
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 232 356 €
Zisk 62 662 €
Aktíva 2 049 725 €
Vlastný kapitál 1 003 942 €
Kontaktné informácie
Email essilor@essilor.sk
Phone(s) 0800137086, 0249112012
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,886,975
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,701
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 19,769
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 19,769
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,932
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,932
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,785,791
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 268,897
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,555
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 253,342
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 452,673
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 377,105
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 377,105
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 75,568
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 559,773
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 548,774
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 548,774
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,999
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 504,448
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,139
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 503,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,483
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 30,483
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,886,975
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,096,584
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 814,842
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 814,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,662
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 790,391
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,333
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,333
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,318
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,318
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 735,866
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 641,598
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368,144
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,454
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,231
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,548
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,595
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 894
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 49,874
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,475
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 40,399
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,212,180
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,232,356
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,147,996
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,184
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,734
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,442
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,134,447
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,589,760
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 96,827
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 7,181
D. Služby (účtová skupina 51) 817,984
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 474,762
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 348,031
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 119,299
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,432
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,136
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,576
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,576
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,546
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,665
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,010
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 97,909
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 700,428
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,269
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,000
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,000
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10,269
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,051
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 15
O. Kurzové straty (563) 438
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,598
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,218
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 106,127
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,465
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 57,192
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -13,727
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,662
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016