Vytvoriť faktúru

KWS Semena - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KWS Semena
IČO 35711027
DIČ 2020206639
IČ DPH SK2020206639
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KWS Semena
Ivánska cesta 30/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 088 543 €
Zisk 1 802 051 €
Aktíva 17 211 636 €
Vlastný kapitál 14 613 470 €
Kontaktné informácie
Email kwssemena@kws.sk
Phone(s) 0347780444, 0232112595, 0232112590, 0232112593
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,832,863
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 495,952
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,818
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,818
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 481,134
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 324,166
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 156,968
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,313,943
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,197,932
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,197,932
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 98,641
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 98,641
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,987,451
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,139,052
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,883,016
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 233,372
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,022,664
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 6,816,559
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,840
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,919
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 712
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,207
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,968
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,220
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 748
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,832,863
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,233,808
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 129,456
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 129,456
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 28,305
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,305
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,273,996
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,273,996
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,802,051
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,599,055
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 42,369
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 42,369
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,409,897
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,191,638
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,013,110
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 178,528
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 137,972
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 35,509
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,778
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 146,789
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 87,600
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 59,189
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,038,057
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,088,543
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,038,057
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 58
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,428
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,748,719
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,606,407
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 186,308
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 239,331
D. Služby (účtová skupina 51) 3,778,777
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 875,114
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 660,059
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 205,657
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,398
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 791
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,103
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,103
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 207
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,681
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,339,824
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,227,234
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,942
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 6,293
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 6,293
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,770
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,770
XII. Kurzové zisky (663) 879
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,319
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 1,073
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,246
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,623
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,346,447
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 544,396
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 598,413
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -54,017
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,802,051
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016