Vytvoriť faktúru

Hoval SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hoval SK
IČO 35711051
DIČ 2020228089
IČ DPH SK2020228089
Dátum vzniku 04 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hoval SK
Krivá 23
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 733 865 €
Zisk 104 559 €
Aktíva 362 205 €
Vlastný kapitál 73 976 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0556806400
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 410,877
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,358
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,214
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,214
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,144
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,144
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 401,593
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 132,799
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 132,799
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 177,675
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 172,235
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,235
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,440
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,119
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 919
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 90,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,926
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,926
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 410,877
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 178,535
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,618
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,618
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,742
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,742
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 60,616
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 60,616
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,559
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,342
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 947
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 947
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 200,637
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 142,844
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,821
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,023
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,332
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,857
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,604
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,758
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,576
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,182
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,710,727
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,733,865
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,633,409
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 77,318
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 960
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,178
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,615,679
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,130,632
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,626
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -18,806
D. Služby (účtová skupina 51) 289,283
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 163,750
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 122,413
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,199
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,138
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,659
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,239
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,239
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,543
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,753
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 118,186
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 288,992
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 568
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 565
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -562
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 117,624
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,065
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,065
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 104,559
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016