Vytvoriť faktúru

INTERCOM Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERCOM Bratislava
IČO 35711159
DIČ 2020218772
IČ DPH SK2020218772
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCOM Bratislava
Pod brehmi 2
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 038 891 €
Zisk 349 538 €
Aktíva 2 965 206 €
Vlastný kapitál 1 215 542 €
Kontaktné informácie
Email obchod@intercom.sk
Webová stránka http://www.intercom.sk
Phone(s) +421264288470, +421264288473, +421264530294, +421264367131, +421264461216, +421264530639
Fax(es) 0264461216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,819,836
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 413,030
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 413,030
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 323,209
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 65,304
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,884
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 13,633
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,401,928
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,303,197
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,303,197
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 694
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 694
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 388,439
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 387,430
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 387,430
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 125
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 884
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 709,598
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,081
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 705,517
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,878
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,878
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,819,836
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,565,079
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 196,541
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 196,541
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,654
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,654
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 999,346
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 999,346
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 349,538
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,214,426
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,511
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,511
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,202,383
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101,670
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,670
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,712
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,933
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 78,606
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,462
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,532
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 40,331
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 40,331
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,028,298
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,038,891
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,018,986
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,312
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,760
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,579,590
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,843,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 73,314
D. Služby (účtová skupina 51) 338,626
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 244,438
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 176,266
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,394
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,778
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,654
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,418
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,418
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,614
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,974
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 459,301
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 772,806
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 59
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 59
XII. Kurzové zisky (663) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,630
O. Kurzové straty (563) 3,880
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,750
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 452,754
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 103,216
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 103,910
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -694
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 349,538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711159 DIČ: 2020218772 IČ DPH: SK2020218772
 • Sídlo: INTERCOM Bratislava, Pod brehmi 2, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04 29.10.1998
  Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03 18.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Miroslav Hanzel 98 271 € (50%) Sokolská 12 Bratislava 811 04
  Dr. Beáta Kováčiková 98 271 € (50%) Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2003Noví spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.10.1998
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 18.11.1997
   17.07.2003Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   25.11.2002Nové predmety činnosti:
   výroba vodovodných batérií a armatúr
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.11.2001
   30.07.2001Noví spoločníci:
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   29.07.2001Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   10.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.11.2001
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   27.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   26.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   09.10.1997Nové obchodné meno:
   INTERCOM Bratislava, s.r.o.
   08.10.1997Zrušené obchodné meno:
   INTERKOM Bratislava, s.r.o.
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   INTERKOM Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod brehmi 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava