Vytvoriť faktúru

ELCON BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELCON BRATISLAVA
IČO 35711299
DIČ 2020265126
IČ DPH SK2020265126
Dátum vzniku 06 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ELCON BRATISLAVA
Priekopy 20
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 490 032 €
Zisk 391 862 €
Aktíva 9 810 536 €
Vlastný kapitál 3 321 669 €
Kontaktné informácie
Email elcon@elcon-bratislava.sk
Phone(s) 0250109111
Fax(es) 0250109102
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,008,606
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 967,395
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 812,286
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 207,903
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 603,055
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 155,109
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 155,109
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,748,991
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,924,422
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,794,628
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,794,628
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 92,514
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,280
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,824,569
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,371
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,796,198
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 292,220
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 37,230
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 254,990
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,008,606
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,158,687
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 663,878
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 663,878
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 150,486
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 150,486
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -107,191
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -21,565
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -85,626
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,559,652
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,559,652
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 391,862
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,587,313
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 195,043
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 195,043
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,978,384
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,100,889
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,100,889
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 177,972
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 276,302
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 392,011
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,210
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136,363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 136,363
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,520
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 179,003
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 262,606
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 262,606
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 51,431,271
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 51,490,032
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,926,635
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,504,636
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,761
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,020,375
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,216,450
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,754,336
D. Služby (účtová skupina 51) 19,802,191
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,626,764
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,664,935
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 920,915
4. Sociálne náklady (527, 528) 40,914
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,869
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 354,456
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 354,456
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 34,159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 212,150
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 469,657
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,658,294
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 207,936
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 742
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 742
XII. Kurzové zisky (663) 207,194
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154,294
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 32,485
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 32,485
O. Kurzové straty (563) 63,139
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 58,670
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 53,642
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 523,299
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 131,437
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 131,437
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 391,862
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016