Vytvoriť faktúru

EXPOL PEDAGOGIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXPOL PEDAGOGIKA
IČO 35711302
DIČ 2020218717
IČ DPH SK2020218717
Dátum vzniku 25 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPOL PEDAGOGIKA
Heydukova 12-14
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 335 813 €
Zisk 12 575 €
Aktíva 523 090 €
Vlastný kapitál 340 888 €
Kontaktné informácie
Email info@expolpedagogika.sk
Webová stránka http://www.expolpedagogika.sk
Phone(s) +421248209612
Mobile phone(s) +421907811344
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 96,238
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,094
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,977
3. Výrobky (123) - /194/ 30,977
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,684
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 649
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,035
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 433
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 100
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 333
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 144
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 144
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,238
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,584
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 37,706
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,706
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,575
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,654
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 372
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 372
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,395
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,490
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,233
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,674
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 887
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 887
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 342,890
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 335,813
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 272,362
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,842
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,293
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 319,532
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,401
D. Služby (účtová skupina 51) 206,346
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,341
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,841
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,409
4. Sociálne náklady (527, 528) 91
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 202
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,622
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,622
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,669
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,951
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,281
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,773
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 235
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 235
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 235
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 396
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 396
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,120
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,545
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,545
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,575
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016