Vytvoriť faktúru

AUTOMEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOMEDIA
IČO 35711426
DIČ 2020942858
IČ DPH SK2020942858
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOMEDIA
Kýčerského 5
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 354 €
Zisk 12 233 €
Aktíva 25 529 €
Vlastný kapitál -11 677 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255567054
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,641
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,125
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,125
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,125
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,516
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,457
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,148
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,148
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 309
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 556
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 845
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 845
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,161
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,161
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,233
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,085
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,387
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 35
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 35
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,352
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,276
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 136
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,237
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 302
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 601
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 422
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,354
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,354
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 586
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,131
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,637
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,793
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,340
D. Služby (účtová skupina 51) 1,303
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,747
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,240
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,482
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 715
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,375
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,375
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 313
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,561
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,926
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 328
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 328
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -328
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,233
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015