Vytvoriť faktúru

KREAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno KREAL
IČO 35711507
DIČ 2020227484
IČ DPH SK2020227484
Dátum vzniku 11 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KREAL
Údernícka 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 138 510 €
Zisk -33 728 €
Aktíva 1 952 240 €
Vlastný kapitál 1 425 320 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263535911, +421263830519
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,830,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,794,491
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,457,784
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,263
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 949,294
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 213,227
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 336,707
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 336,707
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,793
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,835
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,835
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,835
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,958
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 80
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,878
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,900
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,900
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,830,184
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,359,412
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,095,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,095,400
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 18,917
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,917
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 138,360
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 4,766
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 133,594
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 140,463
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 177,025
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,562
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,728
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 460,085
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -7,384
12. Odložený daňový záväzok (481A) -7,384
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 467,469
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,359
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,359
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 438,694
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,687
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 10,687
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 87,614
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 138,510
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87,614
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,396
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 177,395
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,404
D. Služby (účtová skupina 51) 54,880
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25,440
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,016
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,016
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -38,885
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -25,670
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,248
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,247
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,132
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -7,404
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,364
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,728
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017