Vytvoriť faktúru

V.P.F. MEDIUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V.P.F. MEDIUM
IČO 35711531
DIČ 2020265225
IČ DPH SK2020265225
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.P.F. MEDIUM
Šulekova 18
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 130 885 €
Zisk 14 773 €
Aktíva 1 785 067 €
Vlastný kapitál 204 957 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903421539, +421903421566
Fax(es) 0262250746
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,831,498
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 867,325
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,562
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,562
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 845,806
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 257,112
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 540,917
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,777
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,957
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,704
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,253
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 945,567
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 463,592
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 817
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 462,775
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 17,224
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,224
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 348,869
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 347,860
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,860
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,009
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 115,882
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,211
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 109,671
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,606
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 18,606
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,831,498
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 223,432
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,726
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,726
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,292
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,292
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 4,385
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 4,385
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 196,256
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196,256
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,773
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,608,066
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 314,085
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 304,583
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,859
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,643
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 441,774
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 758,976
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 578,485
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,800
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 552,085
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,025
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,100
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,579
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91,787
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,676
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,676
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,124,696
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,130,885
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,119,557
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,404
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,924
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,062,977
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,955,140
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 121,787
D. Služby (účtová skupina 51) 364,362
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 498,437
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 354,652
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 123,056
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,729
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,558
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,659
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,659
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,875
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67,908
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 680,672
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,116
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,736
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,736
XII. Kurzové zisky (663) 1,380
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,250
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 33,253
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 33,253
O. Kurzové straty (563) 6,994
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,003
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,774
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,001
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,571
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,773
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711531 DIČ: 2020265225 IČ DPH: SK2020265225
 • Sídlo: V.P.F. MEDIUM, Šulekova 18, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01 10.03.1997
  Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03 10.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Pinter 3 363 € (50%) Ušiaková 2 Bratislava 841 01
  Ing. Otto Frišták 3 363 € (50%) Šulekova 18 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Ing. Štefan Pinter Zadunajská 3 Bratislava 851 01
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   V.P.F. MEDIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Ing. Štefan Pinter Zadunajská 3 Bratislava 851 01
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08