Vytvoriť faktúru

Tristan - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tristan
IČO 35711591
DIČ 2020249660
IČ DPH SK2020249660
Dátum vzniku 11 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tristan
Štefunkova 23
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 402 555 €
Zisk 5 371 €
Aktíva 556 307 €
Vlastný kapitál -24 386 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263530333, 0903737302
Mobile phone(s) 0902233322
Fax(es) 0263530333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 507,417
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 106,414
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 106,414
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,207
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 72,455
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,752
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 399,796
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 55,480
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 55,480
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 330,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 200,840
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,840
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,466
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 127,232
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,778
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,204
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -13,426
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,207
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,207
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 507,417
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,015
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 793
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 793
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 101,766
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 101,766
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -134,613
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,974
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -189,587
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,371
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 526,082
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,129
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,129
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 116,743
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 407,210
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 366,466
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 366,466
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,983
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,254
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 768
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,514
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,225
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 350
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 407,037
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 402,555
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 122,715
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 265,573
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 331
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,936
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 396,690
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 89,858
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,435
D. Služby (účtová skupina 51) 248,313
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,002
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,185
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,752
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,065
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,154
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,212
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,212
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,716
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,865
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,682
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,482
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,482
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,482
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,016
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,448
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,448
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,566
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 466
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,331
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015