Vytvoriť faktúru

Energy sys - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Energy sys
IČO 35711710
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Energy sys
Stará Vajnorská cesta 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 170 441 €
Zisk -22 720 €
Aktíva 107 043 €
Vlastný kapitál 55 632 €
Kontaktné informácie
Email info@spalovsky.sk
Phone(s) 0244461739
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,718
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,968
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,968
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,750
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 110,051
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 61,431
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,671
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,098
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 123,769
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,913
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 47,933
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,720
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,856
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 41
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 8,080
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 73,257
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49,956
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,211
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,610
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,504
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,974
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 170,441
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 147,837
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 93
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,511
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 191,184
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 106,947
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,276
C. Služby (účtová skupina 51) 19,864
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,168
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,416
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,615
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,898
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,743
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,843
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,017
M. Nákladové úroky (562) 714
N. Kurzové straty (563) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 297
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,017
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,760
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,720
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017