Vytvoriť faktúru

PROMOTOYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMOTOYS
IČO 35711752
DIČ 2020982601
IČ DPH SK2020982601
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMOTOYS
Pod Párovcami 88
92101
Piešťany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 118 476 €
Zisk 21 178 €
Aktíva 2 065 137 €
Vlastný kapitál 89 222 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0346214130, 0346214131, 0346214132
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,282,822
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,329,707
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,329,523
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,025
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,029,985
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 225,690
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 24,823
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 184
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 184
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 952,509
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 218,071
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 142,892
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,155
3. Výrobky (123) - /194/ 62,024
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 730,363
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 576,438
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 576,438
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103,923
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50,002
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,075
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,207
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,868
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 606
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 606
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,282,822
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 765,601
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 655,228
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 184
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 184
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 78,056
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 105,721
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,665
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,178
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,517,221
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 47,268
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5
12. Odložený daňový záväzok (481A) 47,263
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 65,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,299,415
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,272,543
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,272,543
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,923
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,577
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,530
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 842
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,682
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,682
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,856
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,137,742
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,118,476
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 285,834
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,851,908
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -71,656
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,390
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,059,374
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 256,995
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,009,091
D. Služby (účtová skupina 51) 297,306
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 392,968
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 304,875
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 11,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 68,024
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,269
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,804
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 88,642
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 88,642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,568
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,102
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 502,694
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,253
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 25,691
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 25,691
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,562
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,850
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,672
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,792
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,178
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015