Vytvoriť faktúru

V.S.O.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V.S.O.P.
IČO 35711850
DIČ 2020266138
IČ DPH SK7020000889
Dátum vzniku 13 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.S.O.P.
Dostojevského rad 13
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 837 923 €
Zisk 6 994 €
Aktíva 1 621 933 €
Vlastný kapitál -261 082 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252923680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,952,324
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 671,870
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 339,957
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 290,719
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,773
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,164
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 43,301
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 331,913
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 331,913
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,266,851
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 195,429
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,729
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 184,700
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,066,728
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 862,573
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 862,573
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,041
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194,114
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,694
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,194
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,603
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 13,418
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,952,324
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -342,336
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 752
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 752
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -357,053
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 93,492
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -450,545
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,994
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,294,660
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -26,605
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 192
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -27,430
12. Odložený daňový záväzok (481A) 633
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,796,291
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,644,973
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,644,973
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,133
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,594
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 544
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131,047
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,324
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,324
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 520,650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 837,923
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 837,923
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,436
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 748,424
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 85,380
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 683
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 823,898
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,202
D. Služby (účtová skupina 51) 754,722
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,064
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,664
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,322
4. Sociálne náklady (527, 528) 78
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,645
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,189
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,189
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,076
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,025
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,316
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,151
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,324
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,324
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,827
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,151
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,874
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015